કોકોનાજ,કાણોદર માં તમારા તેલીબીયા,મગફળી,તલ,સરસવમાંથી તેનું તેલ ફક્ત ખોળની બદલીમાં કાઢી આપવામાં આવશે.

OUR PRODUCTS 

 

 COCONAJ OIL COMPANY KANODAR-GUJARAT

COCONAJ is revered for its pure quality. COCONAJ all oil products is extracted from the highest quality and is devoid of any harmful chemicals. It is naturally healthy and has many medicinal properties. COCONAJ is the first choice of quality conscious consumers bases of pure quality. Quality that can be experienced in every oils.

Natural Edible Peanut, Til, Searso, Mustard  Oil Available at Coconaj Oil Processing Company Kanodar Banaskantha Gujarat India

 OIL PRODUCTS